Statut

Statut

Stowarzyszenia

Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U z 1989 roku, Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późniejszymi poprawkami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostrzeszów.

§ 5

1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ostrzeszowa i województwa wielkopolskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 7

Stowarzyszenie może nawiązać współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. Decyzję w przedmiocie współpracy z innym organizacjami w drodze uchwały podejmuje Zarząd.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 9

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalność gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może być przedmiotem podziału między jego członków.

Przedmiot działalności Stowarzyszenia:

– Artystyczna i literacka działalność twórcza

– Działalność obiektów kulturalnych

– Działalność archiwów

– Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

– Działalność własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

– Działalność fotograficzna,

– Rejestracja filmowa i dźwiękowa, przetwarzanie i dokumentacja materiału filmowego

– Działalność restauracji i innych placówek gastronomicznych

– Działalność wydawnicza

– Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 11

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest utrwalanie i pomnażanie dziedzictwa materialnego i duchowego regionu. W związku z tym Stowarzyszenie ma na celu inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno–kulturalnych dzieci, młodzieży oraz zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców regionu. Pozafinansowe, rzeczowe i organizacyjne wspieranie osób i instytucji w realizacji przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą kulturą, sztuką, oświatą, nauką oraz dziedzictwem regionu i jego ochroną. Stowarzyszenie służy wszechstronnej promocji kultury oraz regionu poprzez współpracę z instytucjami i osobami w zakresie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

§ 12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie Autorskiej Galerii Sztuki.

2. Działalność edukacyjną związaną z realizacją ścieżki regionalnej w szkołach.

3. Stworzenie i prowadzenie Archiwum Dokumentacji Mechanicznej i Elektronicznej z biblioteką tekstów i ilustracji o regionie.

4. Powołanie redakcji multimedialnego portalu internetowego będącego źródłem wiedzy i wielostronnego przekazu informacji w języku polskim i angielskim dotyczącej działalności Stowarzyszenia.

5. Działalność pracowni fotografii klasycznej, w tym między innymi organizowanie kursów i szkoleń w zakresie klasycznych technik fotografii czarno–białej przy współpracy z innymi podmiotami, m.in. uczelniami artystycznymi.

6. Prowadzenie klubu fotograficznego. W ramach tej działalności prowadzenie zajęć warsztatowych, pozyskiwanie utalentowanych młodych twórców z regionu, popularyzację sztuki fotograficznej wśród młodzieży, organizację konkursów fotograficznych o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

7. Działalność pracowni grafiki komputerowej i designu. W ramach tego prowadzenie szkoleń z zakresu edytorstwa, typografii i grafiki komputerowej.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej poprzez działalność Wydawnictwa Regionalnego.

9. Propagowanie inicjatyw regionalnych.

10. Dokumentacja zabytków kultury materialnej regionu.

11. Obejmowanie patronatu nad imprezami kulturalnymi i edukacyjnymi, służącymi realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.

12. Organizację akcji społecznych, programów edukacyjnych, sesji seminariów i konferencji upowszechniających wiedzę o dziedzictwie kulturowym społeczności lokalnej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. zwyczajnych

b. wspierających,

c. honorowych.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 15

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,

b. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

c. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia

d. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

e. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

f. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a. czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

Od uchwały zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

4. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 18

1. Władze stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy uzyskaniu 2/3 quorum. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w wyniku wyborów uzupełniających do władz. Walne Zebranie Członków zwołuje przewodniczący Walnego Zebrania lub inny członek Prezydium. Wyboru dokonuje się spośród wszystkich członków Walnego Zebrania Członków obecnych na zebraniu wyborczym, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Przewodniczący może na wniosek uczestników zebrania zarządzić przeprowadzenie wyborów tajnych.

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie tj. siedem dni od daty poprzedniego zebrania, bez względu na liczbę członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

3. Walne Zebranie może być zwyczajne oraz nadzwyczajne.

4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się co trzy lata. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem obrad w sposób zwyczajowo przyjęty (mailowo, poprzez Komunikat na stronie Stowarzyszenia oraz za pośrednictwem poczty).

Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się drugie zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 dni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków, dla ważności drugiego zebrania nie wymagane jest uzyskanie kworum.

5. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie programu obrad.

6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład ustępujących władz Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a. z własnej inicjatywy,

b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwykłych Stowarzyszenia.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować na sprawami dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalenie statutu i jego zmian,

c. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia i budżetu,

d. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

e. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

f. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

j. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

k. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jedna niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich

i. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

Komisja rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdana Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenie i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie (bądź nie) absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

g. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały i lokaty,

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie w tym: Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebrania Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.

3. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U z 1989 roku, Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).